Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az embercsempészést bűnszervezetben elkövető vádlott és társai büntetéseinek súlyosítását indítványozza a másodfokú ügyészség

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az üzlet­sze­rű­en, szer­ve­ző­ként és irá­nyí­tó­ként, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te ügyé­ben az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, továb­bi három vád­lott ese­té­ben is a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sát és mind a négy vád­lott sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek és köz­ügyek­től eltil­tá­sá­nak súlyo­sí­tá­sát indítványozza.

A Győri Tör­vény­szék a 2019. feb­ru­ár 19-én meg­ho­zott íté­le­té­ben az I. rendű vád­lot­tat, mint bűn­szer­ve­zet tag­ját súlyo­sab­ban minő­sü­lő ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, másik három fel­leb­be­zés­sel érin­tett vád­lot­tat – egyi­kü­ket mint vissza­esőt – ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek minő­sí­tett esete miatt 5-6 év bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te; I. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó; továb­bá mind a négy vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű magyar állam­pol­gár vád­lot­tak I. rendű vád­lott szer­ve­zé­se és irá­nyí­tá­sa mel­lett mint­egy fél év alatt szál­lí­tó­ként, elő­fu­tó­ként, kísé­rő­ként tele­fo­nos kap­cso­lat­tar­tás mel­lett pakisz­tá­ni, afgán, iraki, szír, algír, „ben­gá­li”, gam­bi­ai, szo­má­li­ai, kon­gói, bang­la­de­si, nigé­ri­ai, tuné­zi­ai, mon­gol, indi­ai, sier­ra leo­nei, nepá­li, sri lan­kai állam­pol­gá­rok­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get a magyar-osztrák állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez, azzal, hogy őket bérelt gép­jár­mű­vek­kel a déli határ köze­lé­ből a nyu­ga­ti határ köze­lé­be szállították.

Az I. rendű vád­lott 16 alka­lom­mal össze­sen leg­alább 228 sze­mély szál­lí­tá­sá­ban vett részt, akik­nek több­sé­ge át is jutott Auszt­ri­á­ba,  a többi vád­lott által bonyo­lí­tott szál­lí­tá­sok ered­mé­nye­ként szin­te vala­mennyi érin­tett kül­föl­di is átju­tott a határon.

A szál­lí­tá­so­kért az elkö­ve­tők jelen­tős össze­gű kész­pénzt kaptak.

A másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú ügyész fel­leb­be­zé­sét fenn­tart­va indít­vá­nyoz­za a II-IV. rendű vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban is a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sát, velük szem­ben is fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát,  a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból való kizá­rá­su­kat, továb­bá mind a négy vád­lott ese­té­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra  íté­lé­sü­ket, mert a nem­zet­kö­zi ille­gá­lis mig­rá­ció elő­se­gí­tő­i­vel, haszon­él­ve­ző­i­vel szem­ben szi­go­rú, elret­ten­tő jel­le­gű bün­te­té­sek kisza­bá­sát tart­ja szük­sé­ges­nek és indokoltnak.