Főoldal » Hírek » Az emberkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet kizsákmányolta a dunaújvárosi nőt

A Fejér Megyei Főügyész­ség kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be annak a bűn­szer­ve­zet­nek a négy tag­já­val szem­ben, akik a sér­tet­tet sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re bír­ták rá, abból rend­sze­res jöve­de­lem­re tet­tek szert, magu­kat kitartatták.

A vád­irat sze­rint a szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó ter­helt 2019. már­ci­u­sá­tól augusz­tu­sá­ig a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben tar­tott sér­tet­tet pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­re bírta rá, és a jöve­del­me átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. Az irá­nyí­tó­val roko­ni kap­cso­lat­ban álló két vád­lott a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel lep­le­zé­se érde­ké­ben bank­szám­lát nyi­tott, amely­re a sér­tett a jöve­del­mét utal­ta. A ter­hel­tek a bank­au­to­ma­tá­ból fel­vett össze­ge­ket a szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó fér­fi­nak átad­ták, amellyel a vád­lott közel egy­mil­lió forin­tot szer­zett meg.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bűn­szer­ve­zet külö­nös vissza­eső veze­tő­jé­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, továb­bi tag­ja­i­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a bűnös vagyon elvo­ná­sát, vala­mint az irá­nyí­tó letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát indítványozta.