Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Az idős ember vagyona visszaszerzése érdekében indított pert az ügyészség – jóval fiatalabb feleségével kötött házasságát is megtámadta- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség egy hanyat­ló men­tá­lis álla­pot­ban lévő idős férfi érde­ké­ben indí­tott pert. A férfi szin­te min­den vagyo­nát elaján­dé­koz­ta har­minc­hét évvel fia­ta­labb, újdon­sült fele­sé­gé­nek. A vagyon vissza­szer­zé­se érde­ké­ben az ügyész­ség pert indí­tott a bíróságon.

Az 1932-ben szü­le­tett férfi szel­le­mi álla­po­ta az utób­bi évek­ben foko­za­tos hanyat­lás­nak indult és jelen­tő­sen hiszé­kennyé vált. Néhai fele­sé­ge köze­li elvesz­té­sét köve­tő­en mély gyász­ba esett, lelki álla­po­ta egyre rom­lott, egyre labi­li­sab­bá és befo­lyá­sol­ha­tób­bá vált.

A 87 éves férfi 2019 tava­szán Buda­pes­ten talál­ko­zott elő­ször a nála 37 évvel fia­ta­labb, bün­te­tett elő­éle­tű nővel, aki egy padon ülve beszél­ge­tés­be bocsát­ko­zott vele, és meg­kér­dez­te tőle, hogy van-e kiadó szo­bá­ja. A férfi a veze­té­kes tele­fon­szá­mát meg­ad­ta a nőnek, aki ezt köve­tő­en fel­hív­ta és – a pil­la­nat­nyi isme­ret­ség elle­né­re – már aziránt is érdek­lő­dött, hogy hozzá költözhetne-e.

A nő 2019. augusz­tus 18-án az utcán össze­ta­lál­ko­zott a temp­lom­ból haza­fe­lé tartó fér­fi­val, akit az autó­já­val haza­vitt, majd a laká­sán napi rend­sze­res­ség­gel meg­lá­to­gat­ta. A nő ekkor intim testi kap­cso­lat­ba bocsát­ko­zott az idős úrral. Már tíz nap­pal később, 2019. augusz­tus 28-án azon­na­li házas­ság­kö­tés végett elvit­te egy buda­pes­ti pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ba, ahol azon­ban a házas­ság­kö­tés nem tör­tént meg, mivel az ügy­in­té­ző tájé­koz­tat­ta őket arról, hogy a házas­ság­kö­tés­re csak 30 napos vára­ko­zá­si időt köve­tő­en van lehe­tő­ség. Viszont már más­nap egy másik pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ból tele­fo­nál­tak és közöl­ték velük, hogy még aznap meg­tör­tén­het a házas­ság­kö­tés. Ezért dél­után, két tanú­val meg­je­len­tek a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban, ahol összeházasodtak.

A házas­ság­kö­tést köve­tő­en a nő igye­ke­zett a fér­fit roko­nai ellen for­dí­ta­ni, majd rövid időn belül meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot a saját rokonságával.

2019 szep­tem­be­ré­ben a nő a fér­fit buda­pes­ti laká­sá­ból egy albér­let­be köl­töz­tet­te, és búto­ra­i­nak egy részét is elvitette.

A fen­te­ket köve­tő­en a nő ügy­véd­jé­vel szer­ző­dést készít­te­tett, mely sze­rint az idős úr buda­pes­ti ingat­la­nát és bala­to­ni nya­ra­ló­ját újdon­sült fele­sé­gé­nek aján­dé­koz­ta. A nő az aján­dé­kul meg­szer­zett nya­ra­lót egy héten belül nyom­ban el is adta, továb­bá a buda­pes­ti lakás érté­ke­sí­té­sé­vel ingat­lan­köz­ve­tí­tő iro­dá­kat bízott meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ingat­la­nok vissza­szer­zé­se érde­ké­ben pert indí­tott a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, vala­mint a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt meg­tá­mad­ta a felek házas­ság­kö­té­sét is. Az ügyész­ség kere­se­té­ben azt kérte a bíró­sá­gok­tól, hogy a férfi vagyo­ná­nak vissza­szer­zé­se érde­ké­ben ren­del­jék el a föld­hi­va­tal a nő, vala­mint a nya­ra­lót meg­vá­sár­ló sze­mély tulaj­don­jo­gá­nak tör­lé­sét a tulaj­do­ni lapok­ról, vala­mint az idős férfi és a nő házas­sá­gá­nak érvény­te­len­sé­gét álla­pít­sák meg. Az ügy­ben nyo­mo­zás is indult.