Főoldal » Hírek » Az idősek kifosztásával gyanúsított nő letartóztatásának meghosszabbításáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a nőnek, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint Szom­bat­he­lyen négy, idős kora miatt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sér­tet­tet fosz­tott ki bűntársával.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő, gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott bűn­tár­sá­val 2020 decem­be­ré­ben úgy jutott be a kilenc­ve­nes éve­i­ben lévő sér­tett szom­bat­he­lyi laká­sá­ba, hogy magu­kat egy segély­szer­ve­zet mun­ka­tár­sá­nak adták ki, elte­rel­ték a sér­tett és a fele­sé­ge figyel­mét és 90.000 forin­tot, vala­mint egy arany nyak­lán­cot tulaj­do­ní­tot­tak el.

2020 decem­be­ré­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő az utcán leszó­lí­tot­ta a het­ve­nes éve­i­ben lévő sér­tet­tet azzal, hogy ő az új dok­tor­nő, majd miu­tán isme­ret­len tár­sá­val vér­nyo­más mérés ürü­gyén beju­tot­tak a sér­tett szom­bat­he­lyi laká­sá­ba 20.000 forin­tot tulaj­do­ní­tot­tak el sértettől.

2021 janu­ár­já­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő magát önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­nek adta ki és a gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott bűn­tár­sá­val így jutott be a nyolc­va­nas éve­i­ben lévő sér­tett szom­bat­he­lyi házá­ba, elte­rel­ték a sér­tett és a fele­sé­ge figyel­mét és 200.000 forin­tot, vala­mint 300.000 érté­kű arany ékszert tulaj­do­ní­tot­tak el.

2021 janu­ár­já­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő úgy jutott be a het­ve­nes éve­i­ben lévő sér­tett szom­bat­he­lyi laká­sá­ba, hogy magát ismét önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­nek adta ki, ahol azzal terel­te el a sér­tett figyel­mét, hogy nyug­díj­szel­vé­nye­ket kért tőle, és amíg a sér­tett azo­kat keres­te, a gya­nú­sí­tott több mint 1 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés vala­mint annak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát. A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a hét­fői ülé­sen három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.