Főoldal » Archív » Az időskorú nőt kifosztó férfi előzetes letartóztatásának elrendeléséről - A Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2016. júni­u­sá­ban kifosz­tott egy 87 éves nőt Szom­bat­he­lyen.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott az idős sér­tet­tet meg­té­veszt­ve, magát a gáz­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak kiad­va jutott be a sér­tett laká­sá­ba, ahol a sér­tett figyel­mét elte­rel­ve több mint 100.000 Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint még ugyan­ezen a napon a gya­nú­sí­tott lopá­si cél­lal, ismét valót­lan indok­ra hivat­koz­va kísé­relt meg Szom­bat­he­lyen egy másik sér­tett laká­sá­ba is bejut­ni, azon­ban a sér­tett nem enged­te be.

Az eljá­rás ada­tai sze­rint pár nap eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott Duna­föld­vá­ron tulaj­do­ní­tot­ta el egy továb­bi sér­tett érté­ke­it 50.000 Ft-ot meg­ha­la­dó érték­ben, miköz­ben ezi­dá­ig isme­ret­len társa a sér­tett figyel­mét elte­rel­te.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, a szö­kés és elrej­tő­zés, illet­ve az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek veszé­lye miatt a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.

Szom­bat­hely, 2016. októ­ber 3. nap­ján
Dr. Simon József
főügyész
cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

ugyeszseg.hu/…2016/10/2016.10.03.-vas.pdf