Főoldal » Hírek » Az ingatlanbetörésre szakosodott férfi a siófoki nyaralókat sem kímélte - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki besur­ra­ná­sos lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát.

A vád sze­rint a haj­lék­ta­lan vád­lott több dunán­tú­li vár­me­gyé­ben talál­ha­tó ingat­lan fel­tö­ré­sét köve­tő­en, 2022 júli­u­sá­ban érke­zett Siófokra.

A férfi pár nap alatt három nya­ra­ló­ban is láto­ga­tást tett és első­sor­ban könnyen érté­ke­sít­he­tő kisebb műsza­ki cik­ke­ket, elekt­ro­mos ciga­ret­tá­kat, ékszert és pénz­tár­cá­kat vitt el. A vád­lot­tat a har­ma­dik ingat­lan­nál még az sem tar­tot­ta vissza, hogy a sér­tett bent aludt csa­lád­já­val a szobában.

A ter­helt rövid sió­fo­ki tar­tóz­ko­dá­sa során öt sze­mélyt káro­sí­tott meg közel 500.000 forint összeg­ben, azon­ban a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai hamar kézre kerí­tet­ték az elkö­ve­tőt és a lopott dol­gok nagy részét is megtalálták.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az eljá­rás során mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A képe­ket a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készí­tet­ték a sió­fo­ki rendőrök.