Főoldal » Archív » Az interneten tette közzé a kiskorú fiú megölésére irányuló szándékát a vádlott

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és rágal­ma­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 49 éves férfival szem­ben, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban az egyik inter­ne­tes hír­ol­da­lon, kom­men­te­lés for­má­já­ban tette közzé annak a fiú­nak a meg­ölé­sé­re vonat­ko­zó ter­ve­it, aki­nek húga a férfi fiá­nak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményben vesz­tet­te éle­tét.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az inter­ne­tes hír­por­tál az elkö­ve­tő fiá­nak ügyé­ben tör­tént íté­let­hir­de­tés­ről tudó­sí­tott, ahhoz pedig a fia­tal­ko­rút érin­tő nega­tív hang­vé­te­lű véle­mé­nyek kap­cso­lód­tak. A vád­lott – nevét meg­vál­toz­tat­va – a kom­men­te­lések soro­za­tá­ba maga is bekap­cso­ló­dott, és a csa­lád kis­ko­rú fiá­nak meg­ölé­sé­re vonat­ko­zó ter­ve­ket tett közzé. 

A vád­lott konk­rét elkö­ve­té­si módo­kat is tar­tal­ma­zó hoz­zá­szó­lá­sá­ban a sér­tett éle­té­nek kiol­tá­sát bosszú­ál­lá­si szán­dék­kal hir­det­te meg, amely a csa­lád­ban komoly félel­met kel­tett, ezért a fiú apja más­nap a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett. A férfi ami­att is kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét, hogy a nagy nyil­vá­nos­ság előtt köz­zé­tett hoz­zá­szó­lás a becsü­letének csor­bítsa alkal­mas kije­len­tést tar­tal­ma­zott. Tekin­tet­tel arra, hogy rágal­ma­zás ese­tén a vádat, mint magán­vád­ló a sér­tett kép­vi­se­li a bíró­ság előtt, az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel élve, a vád kép­vi­se­le­tét átvette. 

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re a vád­lot­tal szem­ben 3 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sára tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek.