Főoldal » Hírek » Az ittas sértettet kifosztották, míg egymást kirabolták a férfiak – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat három, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők kifosz­tot­tak egy ittas fér­fit Kapos­vá­ron, majd a leg­fi­a­ta­labb vád­lott az így meg­szer­zett érté­ke­ket erő­szak­kal vette el a társától.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak 2023 szep­tem­be­ré­ben Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor fel­fi­gyel­tek arra, hogy az erő­sen ittas sér­tett több nőnek is nagyobb cím­le­tű papír­pénzt ad. Az egyik elkö­ve­tő a fér­fi­hoz lépett, lekö­töt­te a figyel­mét, míg társa ész­re­vét­le­nül elvet­te a tás­ká­ját, ami­ben a pénz­tár­cá­ját is tartotta.Közben a har­ma­dik férfi figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a sér­tett kifosztását.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után ket­ten közö­sen hagy­ták el a hely­színt, és egyi­kük lakó­he­lye felé indul­tak. Útköz­ben kide­rült, hogy a fia­ta­lab­bik vád­lott nem akar osz­toz­ni a zsák­má­nyon, ezért fel­szó­lí­tot­ta a sér­tett tás­ká­ját cipe­lő tár­sát, hogy adja át a meg­szer­zett pénz­tár­cát. A férfi erre nem volt haj­lan­dó és a tás­kát magá­hoz szo­rí­tot­ta, mire a társa nagy erő­vel pofon ütöt­te, ami­től az meg­ijedt és végül átad­ta a zsákmányt.

A kapos­vá­ri nyo­mo­zók azon­ban rövid időn belül elfog­ták az elkö­ve­tő­ket, akik mind­hár­man letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek az eljá­rás során. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a kifosz­tás mel­lett rab­lást is meg­va­ló­sí­tó fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, míg több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő tár­sa­i­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.