Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ittas sofőr és barátja is hallgatott a balesetük során kizuhant utasról – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy itta­san bal­ese­tet okozó sofőr­rel szem­ben, míg uta­sát segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­irat sze­rint a 30 éves elkö­ve­tő és 24 éves barát­ja 2023. már­ci­us 18-án, éjsza­ka, egy Vár­pa­lo­tá­hoz köze­li köz­ség szó­ra­ko­zó­he­lyén ita­lo­zott. A sér­tett - egy fia­tal nő - is itt töl­töt­te az estét a bará­ta­i­val. Az erő­sen ittas vád­lot­tak haj­nal­ban elha­tá­roz­ták, hogy autó­val haza­men­nek, ami­kor a sér­tett - bár bará­tai a sofőr ittas­sá­ga miatt igye­kez­tek erről lebe­szél­ni - beült hoz­zá­juk azért, hogy hazavigyék.

Az idő­sebb elkö­ve­tő Vár­pa­lo­ta felé köz­le­ked­ve egy balra ívelő kanyar­ban a meg­en­ge­dett­nél gyor­sabb, mint­egy 100 kilométer/órás sebes­ség­gel letért az útról és az árok­ba haj­tott. A jármű közel negy­ven méter után az árok falá­nak ütkö­zött, majd több­ször átfor­dult és a tete­jén állt meg. A hátul ülő sér­tett nem volt beköt­ve, ezért kizu­hant, míg a két elöl ülő és biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló vád­lott könnyebb sérü­lé­sek­kel szállt ki az össze­tört gépkocsiból. 

A vád­lot­tak a hely­szí­nen meg­ál­ló és segí­te­ni akaró embe­rek elől elhall­gat­ták, hogy az autó­ban raj­tuk kívül más is uta­zott, és elküld­ték őket. Miu­tán egy szem­ta­nú mégis beje­len­tést tett, a rend­őrök­nek és tűz­ol­tók­nak sem adtak szá­mot az utas­ról, sőt meg­ta­lá­lá­sa után is azt állí­tot­ták, hogy nem velük uta­zott, és nem tud­ják kicsoda.

A nő a hely­szí­nen elhunyt, éle­tét az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség sem ment­het­te volna meg.

Az ügyész­ség a sofőr­rel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg a barát­já­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

A fény­ké­pen az útka­nyar lát­ha­tó, ahol a bal­eset történt. 

 

A fotón az útkanyar látható, ahol a baleset történt.