Főoldal » Archív » Az M3-as autópályán történt ütközéssorozat miatt emelt vádat az ügyészség

A jelen­le­gi­hez hason­ló idő­já­rá­si körül­mé­nyek között oko­zott súlyos bal­ese­tet még a tavaly előt­ti télen az a 40 éves buda­pes­ti nő, aki­vel szem­ben az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nem­ré­gi­ben vádat emelt.

A vád­lott az éjsza­kai órák­ban az M3-as autó­pá­lyán Mis­kolc irá­nyá­ból Buda­pest felé tar­tott egy sze­mély­gép­ko­csi­val, -4 fokos hideg­ben, ónos eső­ben, jeges úttes­ten. Az autó­pá­lya 97. km-szelvényében, az arra alkal­mas útvi­szo­nyok mel­lett meg­en­ge­dett 130 km/óra maxi­má­lis sebes­ség­hez képest 100-110 km/órával köz­le­ke­dett, ami­kor jár­mű­ve meg­csú­szott, ezért elve­szí­tet­te ural­mát a gép­ko­csi felett, és a belső sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött. Ennek nyo­mán a hossz­ten­ge­lye körül balra meg­pör­dül­ve neki­vá­gó­dott egy ott, vele azo­nos irány­ban hala­dó sze­mély­au­tó bal hátsó olda­lá­nak, mely jár­mű­vet előbb meg­pör­dí­tet­te, majd annak jobb hátul­já­val is ütközött.

A több­szö­rös ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len jármű egyik utasa - aki a hátsó ülé­sén, biz­ton­sá­gi övét becsa­tol­va fog­lalt helyet - 8 napon túl gyó­gyu­ló csi­go­lya­tö­rést szenvedett.

Alig telt el néhány pil­la­nat, és a vét­len autó­ba bele­sza­ladt egy har­ma­dik gép­ko­csi, ame­lyik szin­tén Buda­pest felé tar­tott a külső sáv­ban, majd néhány perc múlva a hely­szín­re ért egy negye­dik sze­mély­au­tó is, mely a belső sáv­ban hátul­ról a vád­lott jár­mű­vé­be csú­szott bele.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 25. § (1) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat azzal, hogy nem az időjárási- és az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett az autópályán.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jét, aki­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint három­száz­ezer forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.