Főoldal » Archív » Az Orosházi Járási Ügyészség befolyással üzérkedés bűntette miatt kezdeményezte egy 40 éves többszörösen büntetett előéletű budapesti férfi előzetes letartóztatását

A gya­nú­sí­tott 2017. decem­ber 20. nap­ján dél­előtt 9 óra előtt nem sok­kal tele­fo­non fel­hív­ta egy folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás egyik gya­nú­sí­tott­ját, egy tót­kom­ló­si lakost, és a beszél­ge­tés során hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel – a köz­tár­sa­sá­gi elnök­kel, a bel­ügy­mi­nisz­ter­rel – fenn­ál­ló kap­cso­la­ta­i­ra hivat­koz­va a bün­te­tő­el­já­rás tár­gyát képe­ző lopás­sal oko­zott 900 mil­lió forint kár meg­fi­ze­té­sé­re pró­bál­ta ráven­ni. A gya­nú­sí­tott azt is kilá­tás­ba helyez­te, hogy a kért összeg meg­fi­ze­té­se ese­tén az elle­ne folyó eljá­rást egy tele­fon­hí­vás­sal megszüntetteti.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott sze­mé­lyek befo­lyá­so­lá­sá­val, a velük való össze­be­szé­lés­sel, ille­tő­leg a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.