Főoldal » Archív » Az ügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a hivatali vesztegetés elkövetőjével szemben

A hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt a Sze­ge­di Tör­vény­szék által 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé, ezzel fenn­tart­va a Csong­rád Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben beje­len­tett fellebbezését.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lott a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal kor­mány­tiszt­vi­se­lő­jé­nek segít­sé­gét kérte abban, hogy a hiva­ta­li kap­cso­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val pró­bál­jon meg magyar útle­ve­let sze­rez­ni olyan, a magyar hono­sí­tá­si okira­tok bir­to­ká­ban lévő, kül­föl­dön élő, magyar állam­pol­gár­ság­gal nem ren­del­ke­ző sze­mé­lyek­nek, akik arra nem jogo­sul­tak, mivel nem beszé­lik és nem értik a magyar nyel­vet. A vád­lott a köz­re­mű­kö­dé­sért cse­ré­be sze­mé­lyen­ként 1000 euró elő­le­get aján­lott fel, továb­bá az útle­ve­lek befo­ga­dá­sa ese­tén továb­bi 2000 eurót ígért az ügy­in­té­ző részére.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő nem fogad­ta el a vád­lott aján­la­tát, és az eset­ről érte­sí­tet­te a hatóságot.