Főoldal » Hírek » Az ügyészség a Déli pályaudvarnál gyújtogató férfi letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­kedést tovább­ra is indo­kolt­nak tart­ja, ami­vel a bíró­ság is egyet­ér­tett, és a letar­tóz­ta­tást három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta. Az ügyész­ség a férfi mielőb­bi elszá­mol­ta­tá­sa érde­ké­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tást tervez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a román állam­pol­gár gya­nú­sí­tott 2021. már­ci­us 1-jén késő este az I. kerü­let, Déli pálya­ud­var­nál lévő egyik ven­dég­lá­tó­egy­ség műanyag fólia sát­rát - újság­pa­pír­da­ra­bo­kat fel­hasz­nál­va - öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a sátor tete­je több helyen is kigyul­ladt és megégett.

Ezután a gya­nú­sí­tott egy közel­ben lévő étte­rem­hez ment, amely­nek műanyag pony­vá­ját öngyúj­tó­val szin­tén meg­gyúj­tot­ta. A ron­gá­lás követ­kez­té­ben a pony­va alatt lévő külső pult, műanyag szé­kek, asz­ta­lok és egyéb tár­gyak is meg­gyul­lad­tak és megégtek.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye az első eset­ben kisebb, a máso­dik eset­ben nagyobb kárt okozó ron­gá­lás meg­ala­po­zott gya­nú­já­nak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság koráb­ban elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2021. ápri­lis 4. napjáig.

A fen­ti­ek miatt a kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­hoz a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel a szökés-elrejtőzés veszé­lye tovább­ra is valós.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­ványt meg­ala­po­zott­nak talál­ta, és a letar­tóz­ta­tást 2021. júli­us 4. nap­já­ig meghosszabbította.

A kerü­le­ti ügyész­ség a férfi gyor­sí­tott eljá­rás­ban tör­té­nő bíró­ság elé állí­tá­sát tervezi.