Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Az ügyészség a testvérével szexuális cselekményt végző ügyében súlyosításért fellebbezett- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zést nyúj­tott be a test­vé­ré­vel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végző ügyé­ben hozott bíró­sá­gi íté­let ellen.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 2020. janu­ár­já­ban sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, vér­fer­tő­zés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2015 és 2019 között egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­nuk­ban aka­ra­ta elle­né­re több ízben vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt, az első alka­lom­mal még tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sér­tet­tel. Az utol­só sze­xu­á­lis cse­lek­ményt köve­tő­en a sér­tett teher­be esett, ame­lyet meg­sza­kí­tot­tak.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­eme­lést köve­tő­en, a 2020. októ­ber 19-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat 10 évi fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett.