Főoldal » Hírek » Az ügyészség benyújtotta az első képviseleti keresetet a fogyasztók védelmében – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló tör­vény 2023. júni­us 25. napja óta teszi lehe­tő­vé új jog­vé­del­mi esz­köz­ként a fogyasz­tók kol­lek­tív érde­ke­it védő kép­vi­se­le­ti kere­set benyúj­tá­sát. A kép­vi­se­le­ti kere­set alap­ján a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyész akár több ezer vagy száz­ezer fogyasz­tó joga­it érvé­nye­sít­he­ti, és a fogyasz­tók kára úgy térül­het meg, hogy a bíró­sá­gi per­ben nem kell részt ven­ni­ük. A per­in­dí­tás­ra jogo­sult szer­ve­ze­tek közül első­ként az ügyész­ség élt ezzel a lehetőséggel.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség egy orszá­go­san jelen­tős for­gal­mat bonyo­lí­tó web­áru­há­zat működ­te­tő vál­lal­ko­zás ellen indí­tott pert a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség a kere­se­té­ben azt kifo­gá­sol­ta, hogy a vál­lal­ko­zás akkor is szál­lí­tá­si díjat fizet­tet a fogyasz­tók­kal, ha a fogyasz­tó a hon­lap­ról meg­ren­delt ter­mék­nek nem a kiszál­lí­tá­sát kéri, hanem saját maga megy el érte a vál­lal­ko­zás vala­me­lyik üzle­té­be. Csak abban az eset­ben nem kér szál­lí­tá­si díjat a cég, ha a meg­ren­delt ter­mék az üzlet­ben egyéb­ként is épp ren­del­ke­zés­re áll. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vál­lal­ko­zás e gya­kor­la­ta tisztességtelen.

Az ügyész­ség a per­in­dí­tást meg­elő­ző­en fel­hív­ta a vál­lal­ko­zást gya­kor­la­ta meg­szün­te­té­sé­re, azon­ban a cég ezt elutasította.

Az ügyész­ség kere­se­té­ben azt kérte a bíró­ság­tól, hogy köte­lez­ze a vál­lal­ko­zást a jog­sér­tő gya­kor­la­ta abba­ha­gyá­sá­ra, vala­mint arra, hogy a sze­mé­lyes ter­mék­át­vé­te­lért meg­fi­ze­tett össze­get térít­se vissza azok­nak a fogyasz­tók­nak, akik 2023. júli­us 28. nap­já­tól a jog­el­le­ne­sen fel­szá­mí­tott díjat meg­fi­zet­ték. Az ügyész­ség kérte a vál­lal­ko­zás köte­le­zé­sét a jog­erős íté­let­ről nyil­vá­nos köz­le­mény köz­zé­té­te­lé­re is.

Az ügyé­szi kere­set meg­ala­po­zott­sá­gá­ról a bíró­ság fog dön­te­ni. Az ügyé­szi per­in­dí­tás még nem jelen­ti annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a vál­lal­ko­zás a kere­set­ben írt jog­sér­tést elkövette.

A fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján a per­in­dí­tás­ra fel­jo­go­sí­tott szer­ve­ze­tek a hon­lap­ju­kon tájé­koz­ta­tást nyúj­ta­nak azok­ról a kép­vi­se­le­ti kere­se­tek­ről, ame­lyek­nek bíró­ság elé ter­jesz­té­se mel­lett dön­töt­tek. A tájé­koz­ta­tás folya­ma­tos, és kiter­jed az eljá­rá­sok állá­sá­ra és azok kime­ne­te­lé­re is. A tájé­koz­ta­tás az aláb­bi link­re kat­tint­va érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/elerhetosegek/fogyasztovedelem/fogyasztovedelmi-keresetek/

A kép­vi­se­le­ti kere­se­tek­ről és a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben tör­té­nő ügyé­szi fel­lé­pé­sek­ről az aláb­bi­ak­ban olvas­ha­tó bővebb tájékoztatás:

https://ugyeszseg.hu/eredmenyes-ugyeszi-fellepesek-a-fogyasztok-vedelme-erdekeben-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/egyszeruen-jogszeruen-uj-ugyeszi-perek-a-fogyasztok-vedelmeben/