Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állított egy ukrán embercsempészt - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ukrán fér­fit, akit a rend­őrök a 88-as számú főúton, 2022. janu­ár 31-én értek tet­ten, miköz­ben négy afgán és egy pakisz­tá­ni ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tott.

A vád sze­rint az ukrán elkö­ve­tő egy hir­de­tés­re jelent­ke­zett, és 1200 euró­nak meg­fe­le­lő össze­gért vál­lal­ta el öt sze­mély magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lí­tá­sát.

2022. janu­ár 31-én a haj­na­li órák­ban a vád­lott a szerb-magyar határ köze­lé­ben a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­vett négy afgán és egy pakisz­tá­ni állam­pol­gárt. A mig­rán­sok koráb­ban a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sér­té­sé­vel lép­ték át a magyar határt. A vád­lott ezt köve­tő­en a meg­bí­zó­ja által meg­ha­tá­ro­zott útvo­na­lon szál­lí­tot­ta uta­sa­it a nyu­ga­ti ország­rész­be.

A gép­jár­mű­vet a 88-as számú főúton, Sár­vár kül­te­rü­le­tén a jár­őrök ellen­őriz­ték, és őt a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt elő­ál­lí­tot­ták.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről. A bíró­ság az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­ko­csit elko­boz­ta.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és a védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Ügyé­szi indít­vány­ra a járás­bí­ró­ság elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempeszt-es-ot-migranst-fogtak-el#1