Főoldal » Archív » Az ügyészség bíróság elé állította a fiatalkorú eleki trafikrablót

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy 17 éves eleki fiút, aki szep­tem­ber­ben meg­kí­sé­relt kira­bol­ni egy Nem­ze­ti Dohány­bol­tot Eleken.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2018. szep­tem­ber 15-én kora dél­után ittas álla­pot­ban bekí­sér­te a test­vé­rét az egyik eleki dohány­bolt­ba vásá­rol­ni, majd haza­ment a laká­sá­ra, ahol elha­tá­roz­ta, hogy a dél­után folya­mán vissza­megy a bolt­ba és kira­bol­ja azt. Elment egy barát­já­hoz, köl­csön kért tőle egy kerék­párt és egy kést, majd vissza­ment a bolt­hoz. A kapott kés pen­gé­je 8 cm hosszú, de vékony és haj­lé­kony volt, ezért nem volt alkal­mas embe­ri élet kioltására.

A dohány­bolt mel­let­ti telek­ről a gya­nú­sí­tott magá­hoz vett egy vas­csö­vet is, ame­lyet végül nem vitt be az üzlet­be. Nem sok­kal 16 óra után egy fejé­re terí­tett törül­kö­ző­vel lépett az üzlet­he­lyi­ség­be és a kés­sel a kezé­ben az eladó­tól a kasszá­ban lévő pénzt köve­tel­te. Az eladó fel­is­mer­te a gya­nú­sí­tot­tat, meg­pró­bál­ta a cse­lek­mé­nyé­ről lebe­szél­ni, arra kérte, hogy ne csi­nál­jon hülye­sé­get, de a gya­nú­sí­tott nem tágí­tott, tovább­ra is a pénzt köve­tel­te, ami­kor pedig nem kapta meg, meg­pró­bált benyúl­ni a kasszá­hoz. Ekkor a sér­tett meg­ra­gad­ta a kezét, amit a gya­nú­sí­tott gyor­san vissza­rán­tott és elme­ne­kült az üzlet­ből. A dohány­bolt kasszá­já­ban a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor több, mint 1.300.000.-Ft kész­pénz volt.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság a cse­lek­mény óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben 1 év 6 hónap fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let nem jogerős.