Főoldal » Archív » Az ügyészség bíróság elé állította az idős főbérlőjét kifosztó hajléktalan nőt

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy 36 éves haj­lék­ta­lan nőt, aki 2019. már­ci­us 1-én Gyu­lán, az utcán vett el 8.500-Ft-ot egy 85 éves idős nőtől.

A vád­lott 2018. decem­ber végé­től 2019. janu­ár első heté­ig albér­let­ben lakott a sér­tett­nél Gyu­lán. Mivel a vád­lott egy hóna­pot sem töl­tött a ház­ban, ezért a sér­tett az előre kifi­ze­tett 15.000.-Ft-os albér­le­ti díj­ból a kiköl­tö­zés­kor 5.000 Ft-ot vissza­adott a szá­má­ra. A vád­lott néhány nap­pal később vissza­kért még 10.000 Ft-ot, mely­ből a sér­tett 2.000 Ft-ot adott át neki. Ezt köve­tő­en a vád­lott ismét fel­ke­res­te a sér­tet­tet azzal, hogy a mara­dék 8.000 Ft-ot is adja vissza, ezt azon­ban a sér­tett meg­ta­gad­ta.

A vád­lott 2019. már­ci­us 1-jén reg­gel fél 9 körül ismé­tel­ten meg­je­lent a sér­tett Gyula, Mágo­csi utcai házá­nál és a 8.000 Ft-ot kérte. A sér­tett nem adta át neki a kért össze­get, hanem laká­sá­ból a piac felé akart indul­ni, erre a gya­nú­sí­tott a sér­tett vál­lá­ra tette a kezét és a másik irány­ba for­dí­tot­ta. Ezt köve­tő­en meg­fog­ta a sér­tett tás­ká­ját, kivet­te belő­le a sér­tett pénz­tár­cá­ját, a tár­cá­ból pedig 8.500 Ft-ot vett magá­hoz, majd a pénz­tár­cát eldob­va a hely­szín­ről eltá­vo­zott. A sér­tett idős kora miatt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan volt képes.

A vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő bűn­is­mét­lő. Leg­utóbb 2018. augusz­tu­sá­ban sza­ba­dult szin­tén kifosz­tás bűn­tet­te miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből, ezt meg­elő­ző­en pedig hat alka­lom­mal volt bün­tet­ve vagyon elle­ni és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság a cse­lek­mény óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 1 év 10 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let nem jog­erős.

A rend­őr­ség által készí­tett vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kifosztott-egy-idos-not-a-rendorok-elfogtak