Főoldal » Hírek » Az ügyészség eredményesen bíróság elé állította az őrizetbe vett pakisztáni embercsempészt - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt, jog­erő­sen 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 5 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra ítél­te a héten őri­zet­be vett pakisz­tá­ni férfit.

A pakisz­tá­ni férfi 2021. októ­ber 26-án, reg­gel, az M9-es autó­út bogyisz­lói sza­ka­szán 7 - magát afgán állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt szál­lí­tott az olasz honos­sá­gú – a jár­mű­ve­ze­tőn kívül négy sze­mély szál­lí­tá­sá­ra alkal­mas – sze­mély­gép­ko­csi­já­val, azzal a cél­lal, hogy a Szer­bi­á­ból érke­ző, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­zők, a magyar-osztrák határ­hoz érve jog­el­le­ne­sen átlép­jék az állam­ha­tárt. A szerb-magyar határt már szin­tén ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel átlé­pők közül öten az utas­tér­ben, ket­ten a cso­mag­tar­tó­ban utaztak.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai egy nap alatt befe­jez­ték a nyo­mo­zást, és vád­eme­lé­si javas­lat­tal küld­ték meg az ira­to­kat az ügyészségnek.

A csü­tör­tö­kön meg­tar­tott bíró­ság elé állí­tá­son a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta a járá­si ügyész­ség állás­pont­ját, ezért bűn­szer­ve­zet­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és kiuta­sí­tás­ra ítél­te a pakisz­tá­ni fér­fit, továb­bá elko­boz­ta a sze­mély­gép­ko­csit. Az íté­let jogerős.

A rend­őr­ség által az őri­zet­be vétel­ről kiadott köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-pakisztani-embercsempesz