Főoldal » Archív » Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította az újpesti trafikrablót – a nem jogerősen kiszabott büntetése 6 év fegyház

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ég a múlt héten bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 44 éves újpes­ti fér­fit, aki még 2019. szep­tem­ber 3-án este 7 óra körül gáz-riasztó fegy­ver­rel rabolt ki egy újpes­ti nem­ze­ti dohány­bol­tot és onnan mint­egy 140 ezer forin­tot szer­zett meg.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Bíró­ság a kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tott, majd elfogott,a bűn­cse­lek­ményt ezt köve­tő­en beis­me­rő vád­lot­tat 6 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek.

Mivel az íté­let nem jog­erős, ezért a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát - a másod­fo­kú íté­let kihir­de­té­sé­ig - a bíró­ság fenn­tar­tot­ta.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kiuritette-a-kasszat