Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványa alapján letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint kiskorúakról pornográf felvételeket szerzett meg - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú lányok­tól és fia­tal nők­től csalt ki a sér­tet­tek által maguk­ról készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket és azok­kal élt vissza a gyanú sze­rint, a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 25 éves férfi 2017-től buda­pes­ti ott­ho­ná­ban, több email címet hasz­nál­va, ingye­nes apró­hir­de­té­si olda­lak­ra regiszt­rált, ame­lye­ken valót­lan állás­hir­de­té­se­ket tett közzé. A hir­de­té­sek­ben kis­ko­rú lányok­nak és fia­tal nők­nek kínált modell, hos­tess és más mun­ká­kat úgy, hogy magát modell­ügy­nök­sé­gek, szo­lá­ri­u­mok kép­vi­se­lő­jé­nek adta ki. Az állás­hir­de­tés­re jelent­ke­zők­től a munka meg­szer­zé­sé­nek fel­té­te­le­ként – olyan ,, bemu­tat­ko­zó” képe­ket és vide­ó­kat is kért, ame­lyek a sér­tet­te­ket por­nog­ráf módon ábrá­zol­ták. A férfi az ilyen módon meg­szer­zett fel­vé­te­le­ket a közös­sé­gi médi­á­ban és felvétel-megosztó felü­le­te­ken köz­zé­tet­te, illet­ve szá­mí­tó­gé­pén tárol­ta. A gya­nú­sí­tott egyes képek fel­hasz­ná­lá­sá­val olyan valót­lan hir­de­té­se­ket is kre­ált, ame­lyek tar­tal­ma sze­rint a sér­tet­tek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kínál­nak.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a fér­fit elfog­ta, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről készült por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, tar­tá­sá­val és nyil­vá­nos­sá téte­lé­vel elkö­ve­tett, több rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te és külön­le­ges adat­ra elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt. A tel­jes sér­tet­ti kör azo­no­sí­tá­sa folya­mat­ban van.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, azzal a cél­lal, hogy a gya­nú­sí­tott ne veszé­lyez­tes­se a bizo­nyí­tást és ne követ­hes­sen el hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Az indít­vány alap­ján a bíró­ság – 1 hónap­ra – letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat. A nyo­mo­zá­si bíró osz­tot­ta az ügyész­ség indo­ka­it.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­bez­tek.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/allast-kinalt-intim-fotokat-kert