Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványa alapján letartóztatták a villamoson több embert megtámadó férfit

A fér­fit a vád­eme­lés és a bűn­ügyi fel­ügye­let sem tar­tot­ta vissza attól, hogy újabb bűn­cse­lek­ménnyel legyen gya­nú­sít­ha­tó, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letartóztatták.

A Buda­pest XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, több rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a har­minc­négy éves, buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2019. novem­ber 16-án, este, erő­sen itta­san, a 41-es vil­la­mo­son a veze­tő­vel össze­ve­re­ke­dett, majd a 17-es vil­la­mo­son dobált meg üve­gek­kel kül­föl­di fiatalokat.

A vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­let alatt állt, heten­te négy alka­lom­mal kel­lett a rend­őr­ség­nél jelentkeznie.

A fér­fi­val szem­ben újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, mivel a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. janu­ár 15-én, egy VIII. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban, az egyik üzlet­ből leszed­te egy táb­la­gép­ről az áru­vé­dő esz­közt, majd azt oda­ad­ta tár­sá­nak, aki azt ruhá­za­tá­ba rejt­ve kivit­te az üzletből.

Az újabb gya­nú­sí­tás külön indok a letar­tóz­ta­tás­ra, ame­lyet a bíró­ság – az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra – el is ren­delt. A vég­zés védel­mi fel­leb­be­zés miatt nem végleges.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség köz­le­mé­nyét a koráb­bi vád­eme­lés­ről itt lehet elér­ni: https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-41-es-villamos-vezetojere-majd-a-17-es-villamoson-nigeriai-allampolgarokra-tamado-ferfi-ellen/