Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a Bicskei Gyermekotthon vezetőjének előzetes letartóztatását

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te gya­nú­ja miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által 2016. októ­ber 21. nap­ján őri­zet­be vett gyer­mek­ott­ho­ni igaz­ga­tó elő­ze­tes letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2007. és 2016. közöt­ti idő­ben a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló több kis­ko­rú sér­tet­tel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, a fel­ada­tá­ból eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te és a kis­ko­rú­ak erköl­csi, érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A gya­nú­sí­tott tekin­te­té­ben alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né, meg­hi­ú­sí­ta­ná a bizo­nyí­tást, annak ered­mé­nyes­sé­gét veszélyeztetné.

Az elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek soro­zat­jel­le­gé­re tekin­tet­tel, vala­mint arra, hogy a gya­nú­sí­tott azo­kat hosszú időn keresz­tül való­sí­tot­ta meg, ter­hé­re a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A hal­ma­zat­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyá­ra és súlyos tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés objek­tív veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon dönt a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letartóztatásáról.

Szé­kes­fe­hér­vár, 2016. októ­ber 24.

Dr. Vár­ho­mo­ki­né dr. Rabi Noémi                                                                                     főügyészhelyettes