Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a Bicskei Menekülteket Befogadó Állomáson garázdálkodó gyanúsított letartóztatását

A befo­ga­dó állo­má­son elhe­lye­zett gya­nú­sí­tott cso­port tag­ja­ként, fel­fegy­ver­kez­ve garáz­dál­ko­dott és súlyos testi sérü­lést oko­zott egy szin­tén ott lakó mene­kült­nek Bics­kén.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a szo­má­li­ai állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott a Bics­kei Mene­kül­te­ket Befo­ga­dó Állo­má­son 2016. októ­ber 20-án, a haj­na­li órák­ban több   társa jelen­lé­té­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett az afgán állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tel. Ennek során fel­te­he­tő­en egy törött üveg­gel a sér­tet­tet a kar­ján meg­vág­ta, amely­nek követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lést szen­ve­dett.

A gya­nú­sí­tott rövid idő múlva - még több kül­föl­di állam­pol­gárt maga mellé állít­va, külön­bö­ző esz­kö­zök­kel fel­fegy­ver­kez­ve - újra rátá­madt a segít­ség­gel elme­ne­kü­lő sér­tett­re, és - fel­te­he­tő­en egy fel­mo­só nyél­lel - meg­ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett  ujj­tö­rést szen­ve­dett.

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság  bűn­tet­te miatt folyik a nyo­mo­zás. A gya­nú­sí­tott tár­sai kilé­té­nek a fel­de­rí­té­se folya­mat­ban van.

A befo­ga­dó állo­más terü­le­tén az ott lakók sza­ba­don mozog­hat­nak, annak terü­le­tét enge­dély nél­kül elhagy­hat­ják, ezért az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se nél­kül nem lenne biz­to­sít­ha­tó.