Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozta a kőbányai hamis fertőtlenítőszerrel üzletelő csalók letartóztatását - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a  nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a négy gya­nú­sí­tott­nak – egy apá­nak és lányá­nak, vala­mint a céges hát­te­ret biz­to­sí­tó meg­bí­zó­ik­nak - a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik egy jár­vány­ügyi veszély­hely­zet alatt lét­re­ho­zott Buda­pest, X. kerü­le­ti fer­tőt­le­ní­tő­szer üze­met működ­tet­tek, és a kéz­fer­tőt­le­ní­tés­re alkal­mat­lan ter­mé­kü­ket ható­sá­gi bevizs­gá­lás és tanú­sít­vány nél­kül, a vevő­ket meg­té­veszt­ve jog­ta­lan haszon­szer­zés végett értékesítették. 

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint mind a négy, több­szö­rö­sen minő­sü­lő csa­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­já­val kihall­ga­tott sze­méllyel  szem­ben  meg­ál­la­pít­ha­tó a bűn­is­mét­lés veszé­lye, amely­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés - a letar­tóz­ta­tás -  elren­de­lé­se alkalmas.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dé­sek tár­gyá­ban a hol­na­pi napon dönt.

Az üggyel kap­cso­la­tos nyo­mo­zó ható­sá­gi tájé­koz­ta­tás itt érhe­tő el VIDEÓVAL: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fertotlenitoszert-hamisitottak-elfogtak-oket-a