Főoldal » Hírek » Az ügyészség indítványozta a rendőrt lábon szúró 16 éves fiú letartóztatását - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak­kal és súlyos testi sér­tés kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott 16 éves fiú letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy rend­őr 2023. janu­ár 25-én este azért jelent meg a Fejér vár­me­gyei tele­pü­lés egyik tár­sas­há­zá­ban, mert egy 16 éves lány neve­lő­ap­ja rend­őri segít­sé­get kért a hétfő óta ott­hon­ról távol­lé­vő – és éppen a barát­já­nál meg­je­le­nő – gyer­me­ké­vel kap­cso­lat­ban. Ami­kor a beje­len­tés ellen­őr­zé­sé­re a rend­őr meg­je­lent a lép­cső­ház­ban, a fia­tal­ko­rú lány és 16 éves barát­ja éppen el akar­ta hagy­ni az ingatlant.

A rend­őr a lép­cső­ház egyik lép­cső­for­du­ló­já­ban iga­zol­tat­ni akar­ta őket, azon­ban a fia­tal­ko­rú fiú a rend­őr fel­szó­lí­tá­sát figyel­men kívül hagy­va, ki akar­ta vonni magát az intéz­ke­dés alól és meg­pró­bált futva elme­ne­kül­ni. A rend­őr ekkor a fiú­val szem­ben testi kény­szert alkal­ma­zott, mely­nek során a föl­dön fekve aktí­van ellen­sze­gült, a rend­őrt folya­ma­to­san pró­bál­ta lerúg­ni magá­ról, vala­mint több alka­lom­mal ököl­lel is meg akar­ta ütni. Ami­kor a rend­őr meg­kezd­te a fiú bilin­cse­lé­sét, a táma­dó hir­te­len egy 9 cen­ti­mé­te­res pen­gé­jű kés­sel meg­szúr­ta az intéz­ke­dő rend­őr lábszárát.

A rend­őr a szú­rás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az intéz­ke­dés alatt végig agresszí­van visel­ke­dő elkö­ve­tő ellen­ál­lá­sát egy a lép­cső­ház­ban lakó, szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr segít­sé­gé­vel lehe­tett csak megtörni.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a fia­tal­ko­rú fiú őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A gya­nú­sí­tott tagad­ta a cse­lek­mény elkövetését.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség – mivel fenn­áll vele szem­ben a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye – indít­vá­nyoz­ta a fiú letar­tóz­ta­tá­sát, amely­ről a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja szom­ba­ton dönt.