Főoldal » Archív » Az ügyészség indítványozza a befektetési csaló férfi letartóztatásának meghosszabbítását

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a külö­nö­sen nagy kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak az orosz­lá­nyi fér­fi­nak, aki közel négy éven át tizen­egy sér­tet­től befek­te­té­si célú köl­csön­szer­ző­dés­sel csalt ki nagy össze­ge­ket.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2014. augusz­tu­sa és 2018. már­ci­u­sa között, mint befek­te­té­sek­kel fog­lal­ko­zó cég kép­vi­se­lő­je, tizen­egy sér­tett­nek ked­ve­ző befek­te­té­si lehe­tő­sé­get kínált, rövid határ­idő­vel és ked­ve­ző hozam­mal. A sér­tet­tek nem vál­lal­ták ugyan a pén­zük befek­te­té­sé­vel fel­me­rü­lő koc­ká­za­tot, azon­ban az elkö­ve­tő javas­la­tá­ra köl­csön­szer­ző­dé­sek alap­ján külön­bö­ző össze­ge­ket adtak át az elkö­ve­tő­nek, aki­nek sem reá­lis lehe­tő­sé­ge, sem szán­dé­ka nem volt a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­sé­re.

A csaló férfi a tizen­egy sér­tett közül egy kis­bé­ri fér­fi­nak ötven­öt mil­lió forint, egy kis­bé­ri nőnek har­minc­hét mil­lió hét­száz­öt­ven­ezer forint, egy komá­ro­mi fér­fi­nak tizen­öt mil­lió forint, egy ácsi fér­fi­nak hét­mil­lió forint, két ácsi fér­fi­nak három-három mil­lió forint, egy komá­ro­mi nőnek két­mil­lió forint, egy ácsi nőnek egymillió-négyszázezer forint, három továb­bi sér­tett­nek egy­aránt egy­mil­lió forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2019. novem­ber 14. nap­ján ren­del­te el, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, továb­bá  sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert a kény­szer­in­téz­ke­dés okai vál­to­zat­la­nul fenn­áll­nak.