Főoldal » Archív » Az ügyészség keresetet nyújtott be egy gondnokság alá helyezett férfi ingatlanának áron alul történő értékesítése kapcsán

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága szer­ző­dés sem­mis­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt kere­se­ti kére­lem­mel élt a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­sá­gon annak a gond­no­kolt­nak az ügyé­ben, aki buda­pes­ti ingat­la­nát belá­tá­si képes­sé­ge tel­jes hiá­nyá­ban adta el jóval annak piaci érté­ke alatt.

A férfi 2015 nya­rán érte­sült arról, hogy gond­nok­ság alá helye­zé­se érde­ké­ben indult per töb­bek között azért, mert men­tá­lis álla­po­ta miatt az ingat­lan­va­gyo­ná­val kap­cso­lat­ban sem tud meg­fe­le­lő dön­tést hozni.

A férfi beteg­sé­ge miatt abban a hiszem­ben volt, hogy a lakást el fog­ják venni tőle, ezért „kény­szer­ből” gyor­san érté­ke­sí­tet­te. A buda­pes­ti ingat­lan piaci érté­ke annak eladá­sa­kor 10.000.000,- Ft volt, ami­ért a vevő csak 6.250.000,- Ft-ot fize­tett ki, amely összeg­ből külön­bö­ző ingat­lant ter­he­lő tar­to­zá­sok ren­de­zé­se után az eladó tény­le­ge­sen 3.850.000,- Ft-ot kapott meg.

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága az idő­köz­ben gond­nok­ság alá helye­zett férfi joga­i­nak védel­mé­ben nyúj­tott be kere­se­tet, mely­ben indít­vá­nyoz­ta az adás­vé­te­li szer­ző­dés sem­mis­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát, vala­mint azt, hogy a vevő továb­bi 3.750.000,- Ft-ot fizes­sen meg a gond­no­kolt­nak, mivel a koráb­bi érdek­sé­re­lem a piaci érték­nek meg­fe­le­lő ár kifi­ze­té­sé­vel küszö­böl­he­tő ki.