Főoldal » Hírek » Az ügyészség súlyosításért fellebbezett emberkereskedelem miatt- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék által kisza­bott íté­let ellen.

Az ügyész­ség 2020 júli­u­sá­ban vád­ira­tot nyúj­tott be a szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó, vala­mint a vele roko­ni kap­cso­lat­ban álló két, vala­mint egy továb­bi vád­lott ellen.

A szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó ter­helt 2019 már­ci­u­sá­tól augusz­tu­sá­ig a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben tar­tott duna­új­vá­ro­si nőt pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség vég­zé­sé­re bírta rá és az abból szár­ma­zó jöve­del­me átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. Az irá­nyí­tó­val roko­ni kap­cso­lat­ban álló két vád­lott a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel lep­le­zé­se érde­ké­ben bank­szám­lát nyi­tott, amely­re a sér­tett a jöve­del­mét utal­ta. A ter­hel­tek a bank­szám­lá­ról fel­vett össze­ge­ket a szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó fér­fi­nak átad­ták, amellyel a vád­lott közel 1.400.000 forin­tot szer­zett meg.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az I. r. vád­lot­tal szem­ben 8 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tést, 8 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó és a vele szem­ben más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­sá­got meg­szün­tet­te. A tör­vény­szék az I. r. vád­lot­tal roko­ni kap­cso­lat­ban álló mind­két vád­lot­tal szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, míg a IV. r. vád­lot­tat felmentette.

A főügyész­ség az íté­let ellen az I., a II. és a III. r. vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés meg­ál­la­pí­tá­sa és ebből követ­ke­ző­en a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a negye­dik vád­lott tekin­te­té­ben pedig a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és a vád­irat­ban indít­vá­nyo­zott bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.