Főoldal » Hírek » Rendezvények » "Az ügyészség szerepe a korábbiaknál is hangsúlyosabbá vált"
A világ­jár­vány ide­jén a magyar igaz­ság­szol­gál­ta­tást és azon belül Magyar­or­szág ügyész­sé­gét ért kihí­vá­sok­ról tar­tott elő­adást Polt Péter leg­főbb ügyész - a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem tan­szék­ve­ze­tő pro­fesszo­ra - a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­te­men, a Magyar Tudo­mány Ünne­pe ren­dez­vény­so­ro­zat keretében.
 
A 2019 végén kitört pan­dé­mia miatt feszült­ség kelet­ke­zett egyes alap­ve­tő jogok között, melye­ket fel kel­lett olda­ni – jel­le­mez­te a jogi hely­ze­tet a leg­főbb ügyész. Pél­da­ként emlí­tet­te az élet­hez, az egész­ség­hez való jogot, ame­lyet a sza­bad­ság­jo­gok érvé­nye­sí­té­sé­nek csök­ken­té­sé­vel, kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek­kel volt kény­te­len az állam védeni.
 
A leg­főbb ügyész az igaz­ság­szol­gál­ta­tás terü­le­té­ről is hozott pél­dát az alap­ve­tő jogok szem­ben­ál­lá­sá­ra: miköz­ben a sze­mé­lyes érint­ke­zé­sek mini­má­lis­ra csök­ken­té­se volt az egyik esz­köz, amellyel az éle­tet, az egész­sé­get véde­ni lehe­tett, tisz­te­let­ben kel­lett tar­ta­ni a tisz­tes­sé­ges eljá­rás­hoz és az állam bün­te­tő­igé­nyé­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez való jogot is. 

Ebben a hely­zet­ben az ügyész­ség sze­re­pe a koráb­bi­ak­nál is hang­sú­lyo­sab­bá vált – fogal­ma­zott a leg­főbb ügyész.

Polt Péter kifej­tet­te, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás műkö­dé­sét olyan esz­kö­zök­kel lehe­tett biz­to­sí­ta­ni, ame­lyek egy­szer­re véd­ték az éle­tet, az egész­sé­get és sze­rez­tek érvényt a jognak.

Ennek érde­ké­ben a jog­al­ko­tó kiszé­le­sí­tet­te a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­nak a lehe­tő­sé­gét, ami az ese­tek 87,5 szá­za­lé­ká­ban jog­erő­re emel­ke­dett, vagy­is egyik fél sem kérte a tár­gya­lás megtartását. 

Ugyan­így haté­kony esz­köz­nek bizo­nyult a mér­té­kes indít­vány gya­ko­ribb alkal­ma­zá­sa, amely az ügyek meg­ala­po­zott, gyors befe­je­zé­sét tette lehetővé.
 
Két jog­sza­bály­vál­to­zás­ra is fel­hív­ta a figyel­met: egy­részt a jár­vány­ügyi véde­ke­zés aka­dá­lyo­zá­sá­ra, mint új tör­vé­nyi tény­ál­lás­ra, más­részt a rém­hír­ter­jesz­tés tény­ál­lá­sá­nak módo­sí­tá­sá­ra, amely­nek kap­csán leg­főbb ügyész­sé­gi állás­fog­la­lás is született.