Főoldal » Archív » Az ügyészség vizsgálata a fegyelmi felelősségen túlmenően bűncselekményre utaló adatokat nem talált az un. Szeviép ügyben másodfokon eljárt bírák kapcsán

Az ügyész­ség vizs­gá­la­ta sze­rint az un. Sze­vi­ép ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék bírá­i­nál – a fegyel­mi fele­lős­sé­gen túl­me­nő­en – nem merült fel bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját keltő körül­mény, ille­tő­leg a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyé­szi fel­lé­pés­nek nincs tör­vé­nyes alapja.

 Az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal Elnö­ke idén janu­ár­ban belső vizs­gá­la­tot ren­delt el az un. Sze­vi­ép ügy­ben, amely vizs­gá­lat több admi­niszt­ra­tív, igaz­ga­tá­si sza­bály­ta­lan­sá­got tárt fel. Az OBH elnö­ke a vizs­gá­lat anya­gát annak lezá­rá­sa után – fel­je­len­tés meg­té­te­le nél­kül, tájé­koz­ta­tá­sul – meg­küld­te az ügyészségnek.

Az ügyész­ség meg­vizs­gál­ta a jelen­tést, és – egyet­ért­ve az OBH belső vizs­gá­la­tá­nak követ­kez­te­té­se­i­vel – meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a tanács­ban részt vett bírák vonat­ko­zá­sá­ban, illet­ve az ügy­el­osz­tás kap­csán – a fegyel­mi fele­lős­sé­gen túl­me­nő­en – nem merült fel olyan körül­mény, amely bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját kel­tet­te volna fel, továb­bá a köz­ér­dek­vé­del­mi ügyé­szi fel­lé­pés sem indokolt.