Főoldal » Archív » Az új büntetőeljárási törvénnyel kapcsolatos első gyakorlati tapasztalatok a fővárosban

A fővá­ros­ban az új tör­vény hatály­ba lépé­sét köve­tő első hét napon belül már össze­sen 38 külön­bö­ző ügy­ben került sor az új. Be. sze­rin­ti, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­val tör­té­nő befe­je­zés­re, amely a vizs­gált ügyek­ben a ter­helt tár­gya­lá­son való beis­me­ré­sen alapult.

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló új tör­vény (2017. évi XC. tör­vény) - mely­nek meg­al­ko­tá­sá­hoz Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek mun­ka­tár­sai is segít­sé­get nyúj­tot­tak -, vagy­is az új Be. 2018. júli­us 1-jén lépett hatályba.

Az új Be. egyik alap­kon­cep­ci­ó­ja, hogy a tisz­tes­sé­ges eljá­rást szol­gá­ló garan­ci­ák biz­to­sí­tá­sa mel­lett minél szé­le­sebb lehe­tő­sé­get teremt­sen az eljá­rá­sok egy­sze­rű­sí­té­sé­re és gyorsítására.

Ennek érde­ké­ben az új tör­vény egye­bek mel­lett meg­te­rem­tet­te a ter­helt­tel való együtt­mű­kö­dés komp­lex rend­sze­rét. Ennek az együtt­mű­kö­dés­nek az egyik terü­le­te a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény tár­gya­lá­son tör­té­nő beis­me­ré­se, és az ehhez kap­cso­ló­dó egy­sze­rű­sí­tő, gyor­sí­tó eljá­rá­si szabályok.

A vonat­ko­zó tör­vény­he­lyek értel­mé­ben, amennyi­ben a tár­gya­lá­son beis­me­rő vád­lott egy­út­tal a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról is lemond, úgy ezzel meg­nyí­lik a lehe­tő­ség arra, hogy a bíró­ság az eljá­rást továb­bi bizo­nyí­tás nél­kül befe­je­zett­nek nyil­vá­nít­sa, és íté­le­tet hozzon.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a tár­gya­lá­son tör­té­nő beis­me­rés új Be. sze­rin­ti sza­bá­lya­i­nak első gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­ta­it vizs­gál­ta meg a 2018. júli­us 2. és júli­us 10. napja közöt­ti idő­szak­ra vonatkozóan.

A vizs­gá­lat ered­mé­nye sze­rint, a Fővá­ro­si Főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő kerü­le­ti bíró­sá­go­kon össze­sen 38 ügy­ben került sor a tár­gya­lá­son beis­me­rő vád­lott ese­té­ben az új Be sza­bá­lyai sze­rin­ti befejezésre.

A fenti ügyek­ben a bíró­ság a beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot min­den eset­ben vég­zés­sel elfo­gad­ta, majd íté­le­tet hozott.

Az új Be. vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­i­nek célja az idő­sze­rű­ség és per­gaz­da­sá­gos­ság elve­i­nek is meg­fe­lel­ve, az eljá­rá­sok egy­sze­rű­sí­té­se, és minél előb­bi befejezése.