Főoldal » Hírek » Az ukrán embercsempész baleset következtében lepleződött le - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. júli­us 6-áról 7-ére vir­ra­dó­an, 10 kül­föl­di sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2 iraki és 8 szír állam­pol­gárt szál­lí­tott Úrhi­da irá­nyá­ból Nádasd­la­dány felé a 7202 számú mel­lék­úton azért, hogy vagyo­ni haszon­szer­zés érde­ké­ben nekik segít­sé­get nyújt­son Nyugat-Európába az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­vel tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­hoz. A gya­nú­sí­tott 2021. júli­us 7-én éjfélt köve­tő­en, Sár­szent­mi­há­lyon egy kanyar­ban az ural­mat a jár­mű­ve felett elvesz­tet­te és az árok­ba haj­tott. Egy hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó pol­gár­őr és egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, így a cse­lek­mé­nye lelepleződött.

Ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az ukrán állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elér­he­tet­len­né válna, mivel Magyar­or­szá­gon lakó- és tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­zik, vala­mint hogy bűn­cse­lek­mé­nyek­ből tart­ja fenn magát, mivel rend­sze­re­sen köz­le­ke­dik a déli- és a nyu­ga­ti állam­ha­tár­sza­kasz között, így vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

Az ukrán elkö­ve­tő által meg­va­ló­sí­tott köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­ményt a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság külön eljá­rás­ban vizs­gál­ja. A nyo­mo­zás elren­de­lé­sé­re e kör­ben tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt került sor, mivel az ember­csem­pész kábí­tó­szer­fo­gyasz­tá­sá­ra utaló ada­tok merül­tek fel és a bal­eset­ben egy fő súlyo­san, továb­bi kilenc sze­mély könnyeb­ben sérült.