Főoldal » Hírek » Az üléseken és a csomagtartóban is szállította a migránsokat - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség azzal a 21 éves német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2022. júni­us 10-én hét sze­mélyt akart jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a szerb-magyar határ Csongrád-Csanád megyei sza­ka­szán vette fel az előző nap bérelt, oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba a magu­kat tuné­zi­ai, egyip­to­mi és palesz­tin állam­pol­gár­nak valló mig­rán­so­kat, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­se­ket meg­ke­rül­ve, az állam­ha­tá­rok átlé­pé­sé­hez szük­sé­ges okmá­nyok nél­kül az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság terü­le­té­re jut­has­sa­nak.

A csem­pé­szett sze­mé­lyek egyi­ke a sofőr mel­lett, négyen a hátsó ülé­sen, míg ket­ten a jármű cso­mag­tar­tó­já­ban helyez­ked­tek el.

A rend­őr­ség azon­ban a gép­ko­csit a reg­ge­li órák­ban Cseh­bá­nyán meg­ál­lí­tot­ta, mire a vád­lott mene­kül­ni pró­bált, ám rend­őrök mint­egy 200 méter meg­té­te­le után elfog­ták.

A férfi 400 euró remé­nyé­ben vál­lal­ta a mig­rán­sok szál­lí­tá­sát úgy, hogy a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket meg­ál­lás nél­kül, víz, éle­lem, míg a cso­mag­tar­tó­ban uta­zó­kat ülé­sek, biz­ton­sá­gi beren­de­zé­sek nél­kül, szűk hely­re bezsú­fol­va, a leg­ele­mibb higi­é­ni­ai lehe­tő­sé­gek biz­to­sí­tá­sa hiá­nyá­ban szál­lí­tot­ta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ille­té­kes Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak.