Főoldal » Hírek » Az uniós ügyészek szervezete alelnökévé választotta Dr. Polt Péter legfőbb ügyészt - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő ügyész­sé­gek vagy azo­nos jog­ál­lá­sú intéz­mé­nyek Háló­za­ta (Nadal Net­work) tizen­ne­gye­dik, idén Mál­tán tar­tott ülé­sén alel­nök­ké válasz­tot­ta Dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt. 

A 2009-ben élet­re hívott Háló­zat 2023. május 3–5. között immár tizen­ne­gye­dik alka­lom­mal ült össze. A Háló­zat célja az Euró­pai Uni­ó­ban műkö­dő leg­fel­sőbb szin­tű ügyész­sé­gek veze­tői szá­má­ra lehe­tő­ség biz­to­sí­tá­sa a szak­mai tapasz­ta­lat­cse­ré­re. Így a Háló­zat kon­fe­ren­ci­á­in a részt­ve­vők a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán tapasz­tal­ha­tó ten­den­ci­á­kat, az uniós eset­jog jelen­tős dön­té­se­it, az ügyész­sé­gek műkö­dé­sé­nek továb­bi fej­lő­dé­si irá­nya­it tár­gyal­ják meg.

A mos­ta­ni kon­fe­ren­ci­án az adat­vé­de­lem, a kör­nye­zet elle­ni, vala­mint a pénz­ügyi bűn­cse­lek­mé­nyek terén fel­me­rült új jelen­sé­gek, kihí­vá­sok, meg­ol­dá­sok vol­tak az elő­adá­sok középpontjában.

Az ülé­sen a szer­ve­zet alap­sza­bá­lyát is módo­sí­tot­ták a tagok, a Háló­zat műkö­dé­sét, fel­épí­té­sét érin­tő­en hoz­tak új rendelkezéseket.

A magyar ügyész­sé­get az a meg­tisz­tel­te­tés érte, hogy Dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt a Háló­zat egy­han­gú sza­va­zá­son alel­nök­ké válasz­tot­ta. Az új alel­nök mel­lett két új főtit­kárt is válasz­tott az ülés, Franz Plöchl, az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­sze és Fran­co­is Molins, a fran­cia Sem­mí­tő­szék mel­let­ti leg­főbb ügyész látja el a továb­bi­ak­ban ezt a tisztséget.

Az egy­han­gú dön­tés alap­ján a szer­ve­zet 2025-ös kon­fe­ren­ci­á­já­nak házi­gaz­dá­ja a magyar Leg­főbb Ügyész­ség lesz.