Főoldal » Hírek » Az utcán hagyta az összevert nőt – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, akik szom­bat dél­után oko­zott súlyos sérü­lé­se­ket a sértettnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2022. janu­ár 29. nap­ján dél­után, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, az albér­le­té­nek szo­bá­já­ban több­ször ököl­lel fejen és fel­ső­tes­ten ütöt­te a nőt. A sér­tet­tet rövid­del ezt köve­tő­en fél­mez­te­le­nül, maga­te­he­tet­len álla­pot­ban, a fagy­pon­tot néhány fok­kal meg­ha­la­dó hideg­ben talál­ták meg egy a ház­hoz köze­li víz­el­ve­ze­tő árok­ban a járó­ke­lők, akik a men­tő­ket értesítették. 

A sér­tett az elsőd­le­ges ada­tok sze­rint súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, tovább­ra is kór­há­zi keze­lés­re szorul.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány a tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén hoz döntést.