Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Az utcán szülte meg gyermekét és sorsára hagyta - a Pest Megyei Főügyészség vádat emelt a nő ellen

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki tit­kolt ter­hes­sé­ge után egy bok­ros köz­te­rü­le­ti részen meg­szül­te gyer­me­két majd a sor­sá­ra hagy­ta.

A vád sze­rint a nő 2018 őszén esett teher­be, de ennek elle­né­re a szü­lés­re illet­ve a gyer­mek­ne­ve­lés­re sem­mi­lyen módon nem készült. Álla­po­tát kör­nye­ze­te előtt igye­ke­zett tit­kol­ni.

2019. ápri­lis 18-án – a ter­hes­ség 32-33. heté­ben – hasi gör­csöt tapasz­talt. Gödöl­lői ott­ho­ná­ból ekkor sétál­ni indult és útköz­ben érez­te, hogy meg­in­dult a szü­lés. Ekkor két utca közöt­ti füves terü­let­re ment, ahol egy bokor taka­rá­sá­ban meg­szül­te a gyer­me­ket, akit azután magá­ra hagyott.

Csak a vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy az újszü­löt­tet rövid időn belül meg­ta­lál­ták, de test­hő­mér­sék­le­te így is már csu­pán mint­egy 26 fokos volt. Amennyi­ben nem talál­ják meg halá­la 1-2 órán belül bekö­vet­ke­zett volna.

A szü­lést köve­tő­en a vád­lott haza­ment és elvit­te a kutyá­ját sétál­tat­ni.

A nyo­mo­zást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Élet­vé­del­mi Alosz­tá­lyá­nak mun­ka­tár­sai foly­tat­ták, akik pár napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a nőt.

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt az anya ellen, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült képek aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/letartoztattak-a-mariabesnyon-talalt-csecsemo