Főoldal » Hírek » Az útra folyó salétromsav miatt sérült meg két mentős Kecskeméten - Fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 augusz­tu­sá­ban Kecs­ke­mé­ten rög­zí­tés nél­kül szál­lí­tott salét­rom­sa­vat a gép­ko­csi­já­val, majd az útra ömlő sav miatt a segít­sé­gé­re siető men­tő­sök megsérültek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 12-én dél­után Kecs­ke­mé­ten veze­tett egy kis­te­her­au­tót, ami­nek a rak­te­ré­ben két 50 lite­res tar­tály­ban salét­rom­sa­vat szál­lí­tott. A férfi a veszé­lyes anyag­nak minő­sü­lő salét­rom­sa­vat azon­ban úgy szál­lí­tot­ta, hogy a tar­tá­lyo­kat a szál­lí­tás meg­kez­dé­se előtt nem rögzítette.

A szál­lí­tás során a rak­tér­ben az egyik tar­tály eldőlt és meg­sé­rült. A fel­ha­sadt tar­tály­ból az erő­sen maró hatá­sú salét­rom­sav a jármű utas­te­ré­be, majd a köz­út­ra folyt.

A hely­szín­re hívott men­tő­sök, egy men­tő­ápo­ló és egy gép­ko­csi­ve­ze­tő meg­pró­bál­tak a vád­lott­nak segí­te­ni. Ahogy meg­kö­ze­lí­tet­ték a vád­lott autó­ját, a salét­rom­sav kiöm­lé­se miatt kelet­ke­ző, maró hatá­sú gázt belé­le­gez­ték, ille­tő­leg a gáz a bőrük­kel is érint­ke­zett. A sér­tet­tek emi­att 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság sze­ren­csé­re egyi­kük­nél sem ala­kult ki.

A veszé­lyes áruk köz­úti szál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok sze­rint eze­ket az áru­kat a szál­lí­tás során úgy kell rög­zí­te­ni, hogy az meg­aka­dá­lyoz­za az áruk elmoz­du­lá­sát, ami a sérü­lé­sü­ket okozná.

A vád­lott e jog­sza­bá­lyo­kat, mint fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat meg­sért­ve a salét­rom­sa­vat tar­tal­ma­zó tar­tá­lyo­kat a szál­lí­tás előtt nem rög­zí­tet­te és ezzel a sér­tet­tek­nek gon­dat­lan­ság­ból testi sér­tést okozott.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, a vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A kép illusztráció.