Főoldal » Hírek » Azeri embercsempészt állított az ügyészség bíróság elé - rendőrségi fotókkal - a Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő azer­baj­dzsá­ni állam­pol­gár­sá­gú fér­fit. Az elkö­ve­tő Vas vár­me­gyé­ben a 87. számú főúton, 2023. janu­ár 5-én értek tet­ten, miköz­ben öt mig­ránst akart a magyar-osztrák hatá­ron keresz­tül Mün­chen­be szál­lí­ta­ni.

A vád sze­rint az ember­csem­pész a magyar-szerb határ köze­lé­ben egy sze­mély­gép­ko­csi­ba olyan négy török és egy afgán állam­pol­gárt vett fel, akik koráb­ban ille­gá­li­san lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re, és til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sér­té­sé­vel akar­tak Német­or­szág­ba, vala­mint Fran­cia­or­szág­ba eljut­ni.

A jár­őrök a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit 2023. janu­ár 5. nap­ján a reg­ge­li órák­ban, a 87. számú főúton ellen­őriz­ték, és a sofőrt a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt elfog­ták.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 6 évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.

Az elfo­gás­ról készült fotók itt érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ot-migranst-szallitott-az-embercsempesz#1