Főoldal » Hírek » Azt hitte, rejteget valakit, ezért éjjel volt élettársára törte az ajtót - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a magán­lak­sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del a sza­kí­tá­suk után egy éjjel több­ször is volt élet­tár­sa házá­hoz ment, végül nagy erő­vel berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót és a nő til­ta­ko­zá­sa elle­né­re bement.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mi férfi – az ügy vád­lott­ja – öt évig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban az ügy sér­tett­jé­vel, aki­től az addig közö­sen lakott ingat­lan­ból elköl­tö­zött, a kul­cso­kat vissza­ad­ta a nőnek és a sze­mé­lyes tár­gya­it is magá­val vitte. Rövid­del a sza­kí­tá­suk után, 2022. júli­us 15-re vir­ra­dó éjjel a férfi elő­ször éjfél­kor, majd 1 óra­kor meg­je­lent a volt élet­tár­sa házá­nál, aki a kopog­ta­tás­ra elküld­te őt. A férfi mind­két alka­lom­mal azt állí­tot­ta, hogy látott vala­kit bemen­ni a házba.

Haj­na­li 4 óra­kor a vád­lott vissza­ment, ismét kopo­gott és kia­bált, hogy vala­ki­ket látott bemen­ni a házba. A nő több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó távoz­ni, ráadá­sul ezután nagy erő­vel berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót és bement a házba, mert úgy gon­dol­ta, hogy a volt élet­tár­sa rej­te­get vala­kit oda­bent. Mialatt a férfi ala­po­san körül­né­zett, a sér­tett több­ször meg­pró­bál­ta elkül­de­ni őt. Mivel ez siker­te­len volt, rend­őri segít­sé­get akart hívni, de a férfi kikap­ta kezé­ből a mobil­te­le­font. Végül csak a nő hosszas könyör­gé­sé­re távo­zott a vád­lott a ház­ból. A nő a férfi meg­bün­te­té­se érde­ké­ben a nyo­mo­zás során magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a volt élet­tár­sat éjjel, erő­szak­kal elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.