Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Azzal fenyegetőzött, hogy baltával levágja élettársa fejét- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 decem­be­ré­ben egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben egy bal­tá­val hado­nász­va több­ször azzal fenye­get­te meg a volt élet­tár­sát, hogy levág­ja a fejét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa 2019 júli­u­sá­ban sza­kí­tot­tak a férfi ita­lo­zá­sa és kábí­tó­sze­re­zé­se miatt, azon­ban ezután is közös házuk­ban éltek egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­kén lévő köz­ség­ben.

A vád­lott a sza­kí­tás után is gyak­ran agresszív volt a sér­tet­tel szem­ben, bódult álla­pot­ban több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg­öli. A sér­tett azon­ban koráb­ban nem jelen­tet­te fel a vád­lot­tat. 2019 novem­be­ré­ben a sér­tett­nek új kap­cso­la­ta lett, ami miatt a vád­lott élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­sei min­den­na­pos­sá vál­tak. A nő félel­mé­ben a kis­ko­rú gyer­me­ké­vel együtt az új párja szü­le­i­hez köl­tö­zött és a közös házba csak alkal­man­ként ment.

Egy ilyen alka­lom­mal, 2019. decem­ber 22-én reg­gel az ittas és bódult vád­lott újból meg­fe­nye­get­te volt élet­tár­sát azzal, hogy le fogja vágni a fejét. A sér­tett félel­mé­ben magá­hoz vett egy favá­gás­ra hasz­nált fej­szét és azzal az udvar­ra mene­kült. A vád­lott követ­te, üldöz­ni kezd­te, miköz­ben tovább­ra is ölés­sel fenye­get­te.

Mikor utol­ér­te a sér­tet­tet, a vád­lott az egyik kezé­vel meg­ra­gad­ta a tor­kát, köz­ben pedig elvet­te tőle a fej­szét és üvöl­tö­zött. Trá­gár módon szi­dal­maz­ta és azzal fenye­get­te, hogy levág­ja a fejét. A vád­lott ezután a sza­va­i­nak nyo­ma­té­kot adva fel is emel­te a fej­szét, de azzal nem ütött, hanem fenye­ge­tő­en a sér­tett felé hado­ná­szott. Idő­köz­ben meg­je­lent a sér­tett új párja, aki elvet­te a vád­lot­tól a fej­szét.

A sér­tett tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az egyen­ru­há­sok érke­zé­sé­re a vád­lott ismét fel­fo­ko­zott ideg­ál­la­pot­ba került, fenye­ge­tő­zött, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről. A rend­őrök azon­ban a közel­ben elfog­ták, de az agresszív férfi az elő­ál­lí­tá­sa során a rend­őr­ség épü­le­té­ben a sér­tet­tet meg­lát­va közöl­te, hogy „ha kijö­vök, levá­gom a fejét”. A sér­tett nem szen­ve­dett sérü­lést, de a zak­la­tás miatt kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott egy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, őt a járá­si ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.