Főoldal » Hírek » Azzal „hálálta” meg a vádlott a neki fizetett italokat, hogy kifosztotta ismerősét - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 35 éves fér­fit, aki közös ita­lo­zá­suk során elvet­te isme­rő­se pénztárcáját.

A vád­lott 2021 októ­be­ré­ben az esti órák­ban Kapos­vár­ra ment, ahol össze­fu­tott egyik isme­rő­sé­vel, aki több ital­ra is meg­hív­ta őt. A két férfi a kocs­ma zárá­sa után egy köze­li szó­ra­ko­zó­he­lyen foly­tat­ta az ita­lo­zást, ahol a fogyasz­tást tovább­ra is a sér­tett fizet­te. Ennek során azon­ban a sér­tett annyi­ra leré­sze­ge­dett, hogy ami­kor kimen­tek az egy­ség elé, a vád­lott aka­dály­ta­la­nul ki tudta venni a pénz­tár­cát a maga­te­he­tet­len férfi kabátjából.

Az elkö­ve­tő ezután a pénz­tár­cá­ban talált több tíz­ezer forint kész­pénzt magá­hoz vette, míg a sér­tett ira­ta­it, illet­ve bank­kár­tyá­ját útköz­ben eldob­ta. A kapos­vá­ri rend­őrök azon­ban rövid időn belül egy kapos­vá­ri ven­dég­ház­ban elfog­ták a fér­fit, aki a szál­lás­hely költ­sé­ge­it is a bűn­cse­lek­mény útján szer­zett pénz­ből fizet­te ki.

A vád­lott már az elfo­gá­sa előtt igye­ke­zett meg­szer­vez­ni a véde­ke­zé­sét, és az egyik barát­ját rá akar­ta bírni arra, hogy valót­la­nul állít­sa azt, hogy a vád­lott tőle kapott nagyobb össze­get. A barát azon­ban nem volt haj­lan­dó hamis tanú­val­lo­mást tenni, ezért a fér­fi­nak hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­te miatt is felel­nie kellett. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott bűnös­sé­gét, akit 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát – párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett - 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint köte­lez­te arra is, hogy a sér­tett­nek oko­zott kárt térít­se meg.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.