Főoldal » Archív » Babakocsit toló nőt gázolt el és hagyott sorsára a részeg sofőr- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki része­gen egy baba­ko­csit toló nőt gázolt el és hagyott sor­sá­ra Szentendrén.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy fia­tal férfi 2016. októ­ber 13-án este­fe­lé itta­san veze­tett Szent­end­re utcá­in. A Kál­vá­ria úton haladt, ami­kor a részeg­ség­ből eredő figyel­met­len­sé­ge miatt áttért a hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti bal oldal­ra. Nem vette észre és a gép­ko­csi ele­jé­vel hátul­ról neki­üt­kö­zött egy, az úton baba­ko­csit toló nőnek.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a nő az elütés helyé­től mint­egy 18 méter­re az úttest­re, míg a baba­ko­csi, benne a két hóna­pos cse­cse­mő­vel az elütés helyé­től mint­egy 17 méter­re a füves útpad­ká­ra zuhant.

A férfi meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott. Távo­labb meg­állt, majd gya­log vissza­tért a bal­eset hely­szí­né­re, ahol elve­gyült a hely­szí­ni szem­le ese­mé­nye­it figye­lő járó­ke­lők között.

A gya­nú­sí­tot­tat azon­ban a friss sze­mély­le­írá­sok alap­ján a rend­őrök fel­is­mer­ték a bámész­ko­dók között, elfog­ták és őri­zet­be vették.

A bal­eset foly­tán a gyer­mek könnyű, az anya súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A fér­fit súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel gyanúsítják.

A gya­nú­sí­tott azért, hogy a fele­lős­ség­re vonás alól mene­kül­jön, elhaj­tott a bal­eset hely­szí­né­ről, és oda sze­mé­lyes érdek­lő­dés­ből és nem azért tért vissza, hogy jelent­kez­zen a rend­őrök­nél. Ezért okkal fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon véde­kez­ve elszök­ne a ható­sá­gok elől. Fenn­áll annak a veszé­lye is, hogy tár­gyi bizo­nyí­té­kok, tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sikerét.

Ezért a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Buda­pest, 2016. októ­ber 15. napján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész

 

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye