Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Bakancsos lábával rúgta meg a 72 éves apját- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki édes­ap­ját meg­rúg­ta, mert ő nem­tet­szé­sét fejez­te ki ami­att, hogy a fia az ebé­den gyú­nyo­ló­dott.

A vád­irat sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő 38 éves férfi 2019. ápri­lis 7-én dél­után egy vér­tes­sző­lő­si lakás­ban az elkö­ve­tés­kor 72 éves, bal­ol­da­li test­bé­nu­lás utáni álla­pot­ban lévő és Par­kin­son kór­ban szen­ve­dő édes­ap­já­val össze­szó­lal­ko­zott. A sér­tett nem­tet­szé­sét fejez­te ki a fiá­nak ami­att, mert az kifo­gá­sol­ta az ebé­det, arra gúnyos meg­jegy­zést tett.

A férfi ezt köve­tő­en a bakan­csos lábá­val a kana­pén ülő édes­ap­ja jobb lábát erő­sen meg­rúg­ta,  vala­mint egy alka­lom­mal ököl­lel a sér­tett arcá­ba vágott, mely­től a sér­tett­nek a jobb láb­szá­rán és a hom­lo­kán egy­aránt hor­zsolt sérü­lé­se kelet­ke­zett, ezek 8 napon belül gyó­gyul­tak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint írja elő köte­le­zett­ség­ként, hogy jelent­kez­zen köz­fog­lal­koz­ta­tás­ra, továb­bá vegyen részt a párt­fo­gó fel­ügye­lő által szer­ve­zett szo­ci­á­lis kész­ség­fej­lesz­tő és agresszió­he­lyet­te­sí­té­si tré­nin­gen.