Főoldal » Archív » Balaton-parti kábítószer-kereskedői láncolat ellen emelt vádat az ügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy – egy buda­pes­ti és három Balaton-parti ille­tő­sé­gű – fér­fi­val szem­ben, akik keres­ke­dői lán­co­la­tot lét­re­hoz­va lát­ták el til­tott anya­gok­kal a Balaton-partot.

A buda­pes­ti és a 46 éves Balaton-parti férfi már hosszabb ideje áll­tak bará­ti kap­cso­lat­ban, mind­ket­ten rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak kábí­tó­szert. 2011. évtől kez­dő­dő­en a Balaton-parti férfi rend­sze­re­sen vásá­rolt „keres­ke­del­mi­nek” tekint­he­tő mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint buda­pes­ti tár­sá­tól, mely­nek szál­lí­tá­sát rend­sze­re­sen a helyi bűn­meg­elő­zé­si egye­sü­let tulaj­do­nát képe­ző gép­ko­csi­val oldot­ta meg.

Az ilyen módon a Balaton-partra jutott kábí­tó­szer­ből több eset­ben adott el egy helyi kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó 30 éves fér­fi­nak, aki nem­csak tőle, hanem más keres­ke­dők­től is szer­zett be til­tott anya­go­kat. Ehhez igény­be vette egy 27 éves bala­ton­bog­lá­ri férfi segít­sé­gét is, akit három alka­lom­mal bízott meg azzal, hogy Szé­kes­fe­hér­vá­ron, illet­ve Sió­fo­kon dro­got vegyen, melyet később hely­ben értékesített.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak­nál 2019 júni­u­sá­ban össze­han­golt akció kere­té­ben kuta­tá­so­kat tar­tott, mely­nek során kábí­tó­sze­rek, és kész­pénz mel­lett a kábítószer-kereskedelemhez szük­sé­ges anya­go­kat – így digi­tá­lis mér­leg, por­ci­ó­zás­hoz szük­sé­ges zacs­kók – is lefoglaltak.

A kábítószer-kereskedelemmel össze­füg­gés­be hoz­ha­tó fér­fi­a­kat a nyo­mo­zó ható­ság az akció során őri­zet­be vette, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat is.

Az ügyész­ség a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő buda­pes­ti fér­fi­val, és két Balaton-parti tár­sá­val szem­ben fegy­ház, míg a kábí­tó­szer vásár­lá­sá­ban köz­re­mű­kö­dő bala­ton­bog­lá­ri fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vány­ként 8 év, 4 év és 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

Az ügy­ben köz­re­adott koráb­bi rend­őr­sé­gi hír­adás az aláb­bi címen érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rajtautesek