Főoldal » Hírek » Banki általános szerződési feltételek érvénytelenségét állapította meg a bíróság az ügyészség keresete nyomán - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy Magyar­or­szá­gon műkö­dő bank fogyasz­tók­kal való szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se végett alkal­ma­zott álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it vizs­gál­ta meg, és több tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­tést talált. Az ügyész­ség pert indí­tott a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt.

Az ügyé­szi kere­set alap­ján indult per­ben hozott jog­erős bíró­sá­gi íté­let meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy tisz­tes­ség­te­len az olyan kikö­tés, amely alap­ján a bank olyan köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa ese­tén, amely­nek nin­cse­nek komoly követ­kez­mé­nyei, drasz­ti­kus és szük­ség­te­len jog­kö­vet­kez­mé­nyek­kel élhet, így fel­mond­hat­ja azon­na­li hatállyal a szer­ző­dést (pél­dá­ul a mun­ka­bér folyó­szám­lá­ra uta­lá­sá­nak elmu­lasz­tá­sa, egyéb szer­ző­dé­ses köte­le­zett­sé­gek meg­sér­té­se).

Az ügyé­szi kere­set sze­rint több olyan kikö­tés is volt a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­ben, ame­lyek úgy jogo­sí­tot­ták fel a ban­kot a szer­ző­dés egy­ol­da­lú módo­sí­tá­sá­ra, hogy a fogyasz­tó a szer­ző­dés meg­kö­té­se­kor nem lát­hat­ta előre, hogy milyen fel­té­te­lek ese­tén, és milyen mér­ték­ben kerül­het sor továb­bi ter­hek rá tör­té­nő áthá­rí­tá­sá­ra. A bíró­ság sze­rint ezek a kikö­té­sek súlyo­san meg­bon­tot­ták a fogyasz­tók hát­rá­nyá­ra a jogok és köte­le­zett­sé­gek egyen­sú­lyát, ezért ezek érvény­te­len­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta.

A bíró­ság tisz­tes­ség­te­len­nek íté­le­te meg, ezért érvény­te­len­nek nyil­vá­ní­tot­ta azt a fel­té­telt is, amely alap­ján a bank által pos­tai úton meg­kül­dött ira­to­kat a pos­tá­ra adást köve­tő 5. napon kéz­be­sí­tett­nek kel­lett tekin­te­ni olyan ese­tek­ben is, ha a fogyasz­tón kívül álló okból nem kerül­het­tek kéz­be­sí­tés­re.

A banki álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­ben ki volt kötve, hogy az ügy­fél és a bank közöt­ti bár­mely vitás kér­dés eldön­té­sé­re indult peres eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra a Buda­pes­ti XVIII. XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság, és a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ille­té­kes. A bíró­sá­gi íté­let sze­rint ezek a kikö­té­sek jog­sza­bály­ba ütköz­nek, és egy­ben tisz­tes­ség­te­le­nek, mert kor­lá­toz­zák a fogyasz­tó igény­ér­vé­nye­sí­té­si jogát, ugyan­is egy kizá­ró­la­go­san ille­té­kes bíró­ság előtt való meg­je­le­nés idő­ben és költ­ség­ben jelen­tős és arány­ta­lan teher­rel jár­hat, amely vissza­tar­tó hatá­sa révén arra indít­hat­ja a fogyasz­tót, hogy lemond­jon a bíró­ság­hoz for­du­lás lehe­tő­sé­gé­ről vagy a bíró­sá­gi jog­vé­de­lem lehe­tő­sé­gé­ről.

A Pest Megyei Főügyész­ség kere­se­te nyo­mán indult ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la – amely előtt már a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kép­vi­sel­te az ügyé­szi állás­pon­tot - jog­erős dön­té­sé­vel az emlí­tett szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét min­den fogyasz­tó által kötött szer­ző­dés­re kiter­je­dő hatállyal meg­ál­la­pí­tot­ta.

A bíró­ság köte­lez­te a ban­kot, hogy az íté­let­ről köz­le­ményt tegyen közzé a saját hon­lap­ján három hónap­ra. A köz­le­mény az aláb­bi lin­ken, a  keresz­tül érhe­tő el: https://www.oberbank.hu/   (hírek ˃Köz­le­mény)