Főoldal » Hírek » Bántalmazás a pécsi vásárcsarnokban - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a pécsi vásár­csar­nok­ban neki­tá­madt egy vásárlónak.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - a vásár­csar­nok­ban talál­ha­tó egyik pék­ség veze­tő­je­ként - 2023 októ­be­ré­ben, a csar­nok­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy kenye­ret vásár­ló idős fér­fi­val. A vád­lott ugyan­is sérel­mez­te, hogy a sér­tett kéz­zel fogta meg a kenye­ret. A szó­vál­tás köz­ben a vásár­ló a pék­ség pult­já­ra tette vissza az árut, amit a vád­lott kido­bott a folyo­só­ra. Ekkor a sér­tett a kenye­ret fel­vet­te, vissza­vit­te a pék­ség­hez és lerak­ta a pult­ra, majd távo­zott a bolttól.

A vád­lott ekkor a pult mögöt­ti rész­ből kiro­hant a folyo­só­ra, két kéz­zel meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát, majd olyan erő­vel meg­lök­te, hogy a férfi hanyatt esett. Miköz­ben a sér­tett a föl­dön feküdt, a vád­lott folya­ma­to­san kia­bált vele, majd egy rúgó moz­du­la­tot tett a föl­dön fekvő férfi felé, azon­ban az nem érte el az idős embert.

Ezután a vád­lott eltá­vo­zott a sér­tet­től, azon­ban ami­kor ő fel­tér­delt, a vád­lott ismét vissza­for­dult hozzá  és ismé­tel­ten kia­bált vele.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét akkor hagy­ta abban, ami­kor a biz­ton­sá­gi őrök meg­je­len­tek a helyszínen.

A férfi cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A bűn­cse­lek­ményt a vásár­csar­nok kame­rá­ja rögzítette.