Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Bántalmazással akarta elkerülni a feljelentést egy tompai férfi- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tom­pai férfi ellen, aki 2018 szep­tem­be­ré­ben a Tom­pai Rend­őr­őrs épü­le­te előtt azért bán­tal­ma­zott, lök­dö­sött egy fér­fit, hogy ne tegyen fel­je­len­tést elle­ne.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. szep­tem­ber 18-án bán­tal­ma­zott egy kele­bi­ai fér­fit. A bán­tal­ma­zott sér­tett köz­vet­le­nül a bűn­cse­lek­mény után elment a Tom­pai Rend­őr­őrs épü­le­té­hez, hogy garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés miatt fel­je­len­tést tegyen a bán­tal­ma­zó ellen.

A rend­őr­ség előtt azon­ban útját állta a koráb­bi táma­dó­ja, aki erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a fel­je­len­tés meg­té­te­lé­ben. Ennek során a vád­lott a rend­őr­őrs udva­rá­nak bejá­ra­ti kapu­já­nál a koráb­bi bán­tal­ma­zás hatá­sa alatt álló sér­tett elé állt és leg­alább három­szor erő­tel­je­sen két kéz­zel meg­lök­te a mell­ka­sá­nál, hogy a rend­őr­ség épü­le­té­től távol tart­sa. Köz­ben a vád­lott kife­je­zet­ten köve­tel­te, hogy ne tegyen fel­je­len­tést és arra is utalt, hogy más­kép­pen intéz­zék el a sérel­me­ket.

A sér­tett több­ször pró­bál­ta a vád­lot­tat kike­rül­ni, aki még két­szer meg­lök­te. Ezután a sér­tett lökte meg véde­ke­zés­ként a vád­lot­tat, aki abba­hagy­ta a lök­dö­ső­dést és távo­zott a hely­szín­ről. A vád­lott azért alkal­ma­zott erő­sza­kot az álta­la koráb­ban bán­tal­ma­zott fér­fi­vel szem­ben, hogy ne tegyen fel­je­len­tést, tör­vé­nyes joga­i­val ne éljen és így a vád­lott men­te­sül­jön a fele­lős­ség­re vonás alól.

A sér­tett az erő­szak elle­né­re meg­tet­te a fel­je­len­tést, ami alap­ján eljá­rás indult a vád­lot­tal szem­ben garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Ebben az ügy­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság 2020 janu­ár­já­ban jog­erő­sen köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.