Főoldal » Hírek » Bántalmazással kényszerített munkára kiszolgáltatott helyzetű sértetteket két emberkereskedő - rendőrségi fotókkal - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy nővel és fér­fi­val szem­ben, akik bán­tal­ma­zás­sal kény­sze­rí­tet­tek három sér­tet­tet munkavégzésre.

A vád­irat sze­rint a ter­hel­tek lóke­res­ke­dés­sel, lomi­zás­sal fog­lal­koz­tak, meg­él­he­té­sü­ket az abból befolyt jöve­de­lem­ből fedez­ték. A vád­lot­tak 2018. és 2021 között a két haj­lék­ta­lan, vala­mint a mun­ká­val nem ren­del­ke­ző sér­tet­te­ket kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va, meg­fe­le­lő lak­ha­tás, ellá­tás és mun­ka­bér valót­lan ígé­re­té­vel mun­ka­vég­zés­re vet­ték rá. A sér­tet­tek­től az okmá­nya­i­kat, mobil­te­le­fon készü­lé­ke­i­ket elvet­ték, fel­ügye­le­tü­ket állan­dó figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ták, a terü­let elha­gyá­sa ese­té­re bán­tal­ma­zá­su­kat helyez­ték kilátásba.

Két sér­tet­tet egy romos, beázó födém­mel ren­del­ke­ző, fűtés nél­kü­li lakó­ház­ban helyez­ték el, míg a har­ma­dik sér­tett­nek egy üze­men kívü­li, szin­tén fűtet­len mik­ro­busz­ban biz­to­sí­tot­tak fek­vő­he­lyet. A sér­tet­tek hide­gebb idő­ben a lóis­tál­ló­ban húz­ták meg magu­kat, tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­sé­gük kor­lá­to­zott volt, jó idő­ben az udva­ron egy lavór­ban, a napon fel­me­le­gí­tett víz­ben tud­tak csak mosa­kod­ni. Élel­me­zé­sük sem volt kielé­gí­tő, napon­ta két­szer hideg, kis mennyi­sé­gű éle­lem­hez jutot­tak, főtt ételt ese­ten­ként kaptak.

Az elkö­ve­tők ellen­szol­gál­ta­tás és sza­bad­nap biz­to­sí­tá­sa nél­kül, napi 12-14 óra nehéz fizi­kai mun­kát végez­tet­tek velük, a lomi­zás során begyűj­tött ház­tar­tá­si gépek és műsza­ki beren­de­zé­sek bon­tá­sa, vala­mint az álla­tok ellá­tá­sa volt a fel­ada­tuk. Elő­for­dult, hogy az álla­tok ete­té­sé­re szol­gá­ló kuko­ri­cát mások­tól kel­lett eltulajdonítaniuk.

Az egyik vád­lott több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­te­ket, így bírva rá őket a munka foly­ta­tá­sá­ra. Több­ször ököl­lel arcon ütöt­te a két fér­fit, az egyik sér­tett több fogát is elve­szí­tet­te és az orra eltö­rött. Az egyik sér­tet­tet a vád­lott a lovak közé lökte, ahol a lovak a beteg lábát meg­ta­pos­ták, a mun­ká­ját csak sán­tít­va végez­ni tudó fér­fit a vád­lott kine­vet­te, a sér­tet­te­ket rend­sze­re­sen becs­mé­rel­te. A ter­hel­tek orvo­si ellá­tás­hoz való hoz­zá­fé­rést a sér­tet­tek­nek nem biz­to­sí­tot­tak, pénz, okmá­nyok és tele­fon hiá­nyá­ban alkal­muk sem volt a távo­zás­ra. Az egyik sér­tett az éppen hiva­ta­los ügy­ben meg­je­le­nő rend­őrök­től kért segít­sé­get, így más­nap sor került a kimenekítésükre.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, továb­bá a vád­lot­tak egyi­ké­nek a letar­tóz­ta­tá­sa fenn­tar­tá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség képet tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-a-megalapozott-gyanu-egy-enyingi