Főoldal » Hírek » Bántalmazta a kutyáját - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bán­tal­ma­zott kutya nyü­szí­té­sé­re egy szom­széd figyelt fel, aki érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket. A kutya comb­csont­tö­rést és más sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az ügyész­ség a 31 éves fér­fit állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben elzá­rást indítványoz. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 16-án nap­köz­ben haza­ért a VII. kerü­le­ti lakó­he­lyé­re, ami­kor ész­lel­te, hogy a kb. 1 éves, kis­tes­tű kutyá­ja lerág­ta a fal­vé­dőt, illet­ve több hely­re oda­vi­zelt, ezért dühös és agresszív lett. Az indu­lat hevé­ben leg­alább 15 per­cen keresz­tül üvöl­tö­zött és bán­tal­maz­ta a kutyát, test­szer­te, több alka­lom­mal, nyi­tott tenyér­rel megütötte.

A bán­tal­ma­zás és agresszív kia­bá­lás miatt a kutya az ágy alá mene­kült és ott félel­mé­ben, vala­mint a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kelet­ke­zett fáj­dal­mai miatt han­go­san nyü­szí­te­ni kez­dett. Az egyik lakó figyelt fel az állat han­gos nyü­szí­té­sé­re és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kutya test­szer­te vér­alá­fu­tá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint comb­csont­tö­rést szen­ve­dett. A comb­csont­tö­rés a kutyá­nak meg­fe­le­lő orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást okoz­ha­tott volna.

A 31 éves fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, és vele szem­ben elzá­rás bün­te­tést indít­vá­nyo­zott. Az elzá­rás leg­hosszabb tar­ta­ma a tör­vény sze­rint 90 nap, amit büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kell végrehajtani.